http://joomla25.ru/shablony/ - joomla 2.5 шаблоны

ХХ дугаар делегей чергелиг дириг хөгжүмнүң болгаш сүзүктүң «Үстүү-Хүрээ» фестивалы мооң мурнунда дыңнатканывыс езугаар 2019 чылдың июль 4-8 хүннериндеХүндүлүг эш-өөр! Өөрүшкүвүс-биле дыңнадырывыс болза – ХХ дугаар делегей чергелиг дириг хөгжүмнүң болгаш сүзүктүң «Үстүү-Хүрээ» фестивалы мооң мурнунда дыңнатканывыс езугаар 2019 чылдың июль 4-8 хүннеринде Чадаана хоорайга эрттер. Фестиваль кызыл дыттар бүргеп алган, ады алгаан аяңывыска түр көшкүн байдалга эрттип турарын сагындырып каалыңар. Ынчангаш агаар-бойдустуң чүдерээшкининге болгаш үе болгаш өртемчейлер (!) аразынга көжүп-шимчениринге кезээде белен болуруңарны диледивис. Эрткен чылын фестиваль киржикчилери Суг халавының айыылдарын долузу-биле боттарының кежинге көрген (КТРК «Тываның» «Сугнуң тайга симфониязы» деп тускай репортажын көрүптерин сүмеледивис).

Подробнее: ХХ дугаар делегей чергелиг дириг хөгжүмнүң болгаш сүзүктүң «Үстүү-Хүрээ» фестивалы мооң мурнунда...

Үстүү-Хүрээ фестивалының Хороозу

amW-EKh0anc

«Хороо» дээрге, хүн азы шак дескиндирииниң аайы-биле ыдыктыг черлерни долгандыр кылаштаар езулал. Азы өскертир чугаалаарга, ыдыктыг черлерже кылаштаар орук езулалы.

Шупту бар чүдүлгелерде шажынчы кылаштарның эгези, «Хороо» езулалындан алдынган. Харын-даа, амгы шагның байырлыг парадтары, демонстрациялар болгаш хөйнүң кандыг-ла бир чыскаалдары Хороога үндезилеттинген.

Бир дугаар Үстүү-Хүрээ фестивалындан эгелээш-ле, Чадаана хоорайның кудумчуларынга «Хороо» езулалы, карнавалдыг чыскаал хевиринге эртип эгелээни чаңчыл болу берген. 2011 чылдан эгелеп езулуг шажынчы «Хороо» тургустунуп, ыдыктыг черлерже кылаштаары, фестивальдың аңгылаттынмас кезээ болу берген.

Езулалга, шын үзел-бодалдыг, сүзүглелдиг кылаштап чоруур кижилерниң угааны арыгланып, оожургап эгелээри, оларга безин эскертинмейн баар. «Хороо» езулалынга кылаштаан сактыышкын, кезээ мөңгеде угаанга таңмаланып артып каар.

Хороога кылаштаан чамдык кижилерниң, уруглуг болуксаан азы кандыг-ла бир аарыгдан адырлып алыр күзелдери бүде бергенин чугаалап турган таварылгалар бар.

Фестивальдың Хороо езулалы, янзы-бүрү бурганнар дүрзүлерлиг шажынчы сам күүсеткен оркестрниң соонга фестивальдың киржикчилери болгаш аалчылары чыскаалып алгаш, лагерь арыындан үнүптер. Чыскаал «Алдыы-Хүрээге» четкен соонда, чүдүлгениң ногаан аъдының соондан кылаштаан лама-башкыларга баштадып алгаш, «Үстүү-Хүрээже» углаптар.

Бо шажынчы орукче бир дугаар үнүп турар улустарга кончуг берге болур: ажык хову, изиг хүн адаа (азы сугур чаъс), оруктуң узуну 10 ажыг км. Мында кол чүве күш-дамыр шыдамыы эвес, а орукту, иштики сагыш-сеткилден арыг бодалдарлыг, күзелдии-биле эртери.

Үстүү-Хүрээ фестивалының Хороозу, Россияның будийжи регионнарында, кайгамчыктыг, чаңгыс езулал болуп турар.

09.07.2017 ч.

ОК

Хүндүлүг Үстүү-Хүрээ-2017 фестивальдың киржикчилери болгаш аалчылары!

88
Хүндүлүг Үстүү-Хүрээ-2017 фестивальдың киржикчилери болгаш аалчылары!

Оргкомитеттиң болгаш Үстүү-Хүрээ фестивалынга ажылдаар Тываның чурттакчыларының мурнундан, база амы-хууда бодумдан, Үстүү-Хрээге эки хамаарылгалыг болганыңарга улуу-биле четтиргенимни илереттим. Фестиваль хөй улуска солун чүүл. Ооң келир үеде салымы болгаш сайзыралы силерниң сагыжыңар аартып турар. Ону билип тур мен. Фестивальдың эртирилгезинге, чуртаар черге хамаарыштыр, силерниң бичии-даа сүмеңерни, оргкомитет кончуг кичээнгейлиг өөренип, сайгарып турар. Оргкомитеттиң өзек кезээнче, аңгы-аңгы, ажыл-албан аайы-биле харылзаалыг эвес кижилер кирип турар. Олар - эжишкилер, дең эргелиг, чүге дизе, хөй чылдар бурунгаар бо фестивальды кады эртирип эгелээнер. Ажыы-биле чугаалаайн, фестивальдың төлевилелиниң автору болгаш, чамдыкта мен, Игорь Дулуш, чааскаан шиитпирлерни хүлээп аптар мен. Бодум. Эштерим-биле сүмелешпейн. А эштерим, сайгарып, шүгүмчүлеп, деңзигүүрлеп эгелээн соонда, алыс шынны тып алыр-дыр бис.

Подробнее: Хүндүлүг Үстүү-Хүрээ-2017 фестивальдың киржикчилери болгаш аалчылары!